Подходящие проекты: 0

  ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
  про надання послуг з підбору та видруку типової проектної документації

  Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХОН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ45180533, ІПН 451805313033), в особі директора Розлуцької Анни Леонідівни, яка діє на підставі Статуту (скорочена назва – ТОВ «АРХОН УКРАЇНА», надалі – Виконавець), пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (надалі – Замовники, а разом іменуються Сторони) укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг з підбору та видруку типової проектної документації (надалі – Договір) через вебсайт https://www.archon.com.ua/ (надалі – вебсайт Виконавця).

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. У відповідності до ст. ст. 633, 641 ЦК України, ця оферта є публічною, а її умови однакові для всіх Замовників. Беззастережне прийняття всіх умов публічної оферти без будь-яких винятків і/або обмежень після оформлення та підтвердження замовлення на вебсайті Виконавця вважається акцептом Договору та засвідчує факт и ого укладення.

  1.2. У випадку прийняття умов Договору Замовник погоджується з усіма и ого умовами і підтверджує, що йому зрозумілі всі и ого положення.

  1.3. При приєднанні до Договору Замовник надає згоду Виконавцю на використання, обробку та передачу и ого персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» в цілях виконання цього Договору.

  1.4. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, законне користування банківською платіжною карткою чи іншими засобами для здійснення платежу, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього у результаті укладення Договору.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  2.1. Виконавець зобов'язується надати послуги з підбору та видруку типової проектної документації (далі також – ТПД або проектна документація) відповідно до замовлення Замовника, зробленого через вебсайт Виконавця, для будівництва індивідуального житлового будинку, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити вартість наданих послуг. Типова проектна документація розроблена Archon+ Biuro Projektów Barbara Mendel (Архон+ Бюро Проектів Барбари Мендель).

  2.2. До складу проектної документації входить: архітектурна частина, конструктивна частина та всі інженерні мережі (розводка по будинку: вода, газ, каналізація, електрика, опалення і громовідводи – за умови, якщо ці частини передбачені ТПД). Найменування, кількість, ціна та інші особливості послуг, що є предметом цього Договору, визначаються за результатами оформлення та підтвердження замовлення Замовником.

  2.3. Для адаптації проектної документації Замовник повинен самостійно звернутися до будь-якого архітектора, який, відповідно до чинного законодавства, має право на здійснення такої адаптації. Виконавець не вносить змін у проектну документацію, яка є предметом Договору.

  3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

  3.1. Замовник повинен самостійно оформити замовлення через електронну форму на вебсайті Виконавця.

  3.2. Для завершення оформлення та підтвердження здійсненого замовлення Замовник повинен заповнити форму на вебсайті Виконавця, у якій потрібно зазначити повну та достовірну інформацію, необхідну для укладення Договору, зокрема ідентифікуючі дані про Замовника, дані для рахунку-фактури, спосіб доставки та оплати тощо.

  4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

  4.1. Виконавець зобов'язаний передати до установи зв'язку (служби доставки, перевізника тощо), обраної Замовником у формі під час здійснення замовлення, або особисто видати Замовнику в офісі проектну документацію, яка вказана в п. 2.1., 2.2. Договору, не пізніше 15 робочих днів з моменту внесення оплати або встановленої суми передоплати оформленого через вебсайт Виконавця замовлення.

  4.2. Замовник зобов'язується оплатити вартість послуг, обумовлену цим Договором, та прийняти проектну документацію особисто в офісі Виконавця протягом 14 календарних днів з моменту отримання інформації про наявність проектної документації або в межах строків безкоштовного зберігання, які визначаються відповідними установами зв’язку (служби доставки, перевізника тощо).

  4.3. Замовник має право на пояснення фахівців – авторів проекту за відповідним розділом проекту за допомогою засобів зв’язку (безкоштовно).

  4.4. Замовник має право, за згодою Виконавця, вносити зміни в проектну документацію на умовах реалізації проекту, які зазначені в самому проекті.

  5. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  5.1. Виконавець гарантує, що проектна документація може бути використана з метою будівництва індивідуального житлового будинку без будь-яких обмежень, за винятком тих, що спеціально обумовлені в супровідній записці до проектної документації в якості застережень.

  5.2. Комплект проектної документації, що вказаний в пунктах 2.1. 2.2. Договору, складається з двох рівноцінних за змістом та кількістю сторінок примірників (книжкових видань). Кінцева кількість сторінок одного примірника зазначається у Актах наданих послуг.

  5.3. Виконавець не дає гарантії, якщо використання або результат використання проектної документації, окремих її частин, буде здійснено з порушенням будівельних норм і правил.

  5.4. У разі псування проектної документації (окремих її частин) з вини Замовника, останній не має права на безкоштовну заміну або виправлення документації.

  6. ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  6.1. Проектна документація, яка є предметом Договору, та всі її копії, незалежно від форми або виду, у яких вона може існувати, є об'єктом авторського права, який підлягає захисту в установленому законодавством порядку.

  6.2. Замовник не має права на продаж або тиражування проектної документації, отриманої від Виконавця за цим Договором.

  6.3. Замовник може здійснити будівництво житлового будинку відповідно до проектної документації тільки один раз.

  6.4. Замовник не може реалізувати ТПД (здійснити будівництво житлового будинку за цим проектом) більше ніж один раз без згоди Виконавця і без виплати авторської винагороди, незалежно від місця будівництва.

  6.5. Замовнику забороняється передавати проектну документацію третім особам, в тому числі безкоштовно, незалежно від мети. У разі переходу права власності на збудований відповідно до проектної документації будинок до особи, яка не є стороною Договору, Замовник може передати проектну документацію новому власнику. При цьому Замовник зобов’язаний повідомити нового власника про обмеження у використанні проектної документації, встановлені Договором.

  7. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  7.1. Ціна договору складається із вартості послуг з підбору та видруку типової проектної документації, яку обрав Замовник. У вартість послуг не входить ціна доставки. Вартість доставки оплачується Замовником при отриманні замовлення згідно з тарифами обраної установи зв’язку (служби доставки, перевізника тощо). При цьому у вартість ТПД, зазначену на вебсайті Виконавця, входить вартість послуг з підбору та видруку типової проектної документації.

  7.2. Спосіб та порядок оплати вартості послуг обирається Замовником під час оформлення електронного замовлення. Усі попередні оплати за Договором здійснюються на підтвердження зобов'язання і на забезпечення и ого виконання та є завдатком. У випадку наступної відмови Замовника від Договору не з вини Виконавця оплачений завдаток не повертається.

  7.3. Незалежно від обраного порядку та способу оплати сума, яка визначається у відповідності до п. 7.1. Договору, підлягає перерахуванню на поточний рахунок Виконавця не пізніше передачі Замовнику проектної документації, яка є предметом Договору.

  7.4. Сторони домовились, що Виконавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання за Договором після передачі проектної документації до установи зв’язку (служби доставки, перевізника тощо) або безпосередньо Замовнику в офісі Виконавця.

  7.5. Якщо Замовник не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття проектної документації у встановлений строк, Виконавець має право вимагати від Замовника виконання обов’язку із оплати вартості послуг.

  8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  8.1. Договір вважається укладеним з моменту одержання Виконавцем відповіді про прийняття публічної оферти в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

  8.2. Договір діє до закінчення терміну дії авторського права на проектну документацію, обумовлену Договором, але в будь-якому випадку и ого дія не припиняється до моменту повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

  9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  9.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

  9.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх обов’язків у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, які не залежать від волі Сторін) при умові, що ці форс-мажорні обставини безпосередньо впливають на невиконання зобов’язань за цим Договором.

  9.3. У випадку порушення умов розділу 6 Договору Замовник зобов'язаний оплатити Виконавцю штраф в 3-х кратному розмірі від вартості проектної документації.

  10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  10.1. У разі виникнення суперечок Сторони будуть намагатися вирішити їх шляхом переговорів. Усі суперечки між Сторонами, при яких не було досягнуто згоди, вирішуються в суді у відповідності до чинного законодавства України.

  10.2. У відносинах, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

  11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  11.1. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови Договору без попереднього повідомлення про це Замовника. Нова редакція цього Договору вступає в силу з моменту опублікування її на вебсайті Виконавця.

  11.2. Всі інформаційні матеріали, які представлені на вебсайті Виконавця, носять довідковий характер та не можуть повною мірою передати інформацію про властивості та характеристики проектної документації. У випадку виникнення у Замовника запитань, які стосуються особливостей проектної документації, Замовник має можливість перед оформленням замовлення звернутися до Виконавця за телефонами, зазначеними на вебсайті Виконавця, для з’ясування необхідної інформації.

  12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

  ТОВ «Архон Україна»
  79018, а/с 9612, м. Львів, Залізничний район,
  вулиця Братів Міхновських, 50
  ЄДРПОУ 45180533, ІПН 451805313033
  IBAN: UA403052990000026008011023941
  Платник ПДВ.
  Платник податку на прибуток на загальних підставах.
  Адреса електронної пошти: archon@archon.com.ua
  Тел.: +38 067 235 42 24, +38 067 558 76 73

  Подпишитесь на рассылку ARCHON+

  Подписаться на рассылку!
  Чат c консультантом